Friday, 24 January 2014


¸Á»vÀå ¸ÀAWÀzÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è «zÁåyð PÀ«UÉÆÃ¶× ºÁUÀÆ ¸ÀAªÁzÀ
23.01.2014
¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛ : ²æêÀÄw «dAiÀIJæà ºÁ¯Ár
Wednesday, 22 January 2014

¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÁ ²©gÀzÀ GzÁÏl£É 
21.01.2014
GzÁÏlPÀgÀÄ : ²æà ªÉÃtÄzsÀgÀ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀA¨sÀ¯ï ¥ÀÄgï, Mj¸Áì

Monday, 20 January 2014“CAPITAL MARKET AWARNESS”
Organised by Dept. of Commerce and Business Mgt.
Guest Lecture by
Mr. Ashok Kumar
On 20.01.2014

Monday, 13 January 2014

UGC SPONSORED
TWO DAY NATIONAL CONFERENCE ON
WORLD’S EMERGING ADVANCEMENTS
IN
CHEMICAL TECHNOLOGY
[We Act 2014]
January 10-11, 2014